Mitä työyhteisösovittelu on?

Työpaikoilla syntyy joskus konflikteja ja riitoja, jotka syövät ilmapiiriä ja tuottavuutta, lisäävät sairauspoissaoloja ja pahaa mieltä. On tutkittu, että esimiesten ajasta jopa 40 prosenttia menee konfliktien käsittelyyn.

Työyhteisösovittelu on nopea ja kustannustehokas tapa ratkoa työpaikan konflikteja. Se on tieteellisesti tutkittu restoratiivinen prosessi, jossa ulkopuolinen sovittelija auttaa ja fasilitoi konfliktin osallisia itse löytämään ratkaisun ristiriitaan. Osalliset omistavat itse konfliktin, siihen liittyvän tiedon ja tunteet. Ohjattu prosessi auttaa heitä löytämään voiman yhdessä ratkaisuun.

Avainasioita sovittelussa ovat tasapuolisuus, luottamuksellisuus sekä avoin keskusteleminen yhdessä siitä, kuinka haastavassa tilanteessa työpaikalla jatketaan. Yhteisen ymmärryksen lisääntyminen avaa työntekijöiden näkökulmia laajemmin ja auttaa sovinnon rakentamisessa.

Sovittelun osallisina voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi ilman ennakkoasenteita tai pyrkimyksiä syyllisen löytämiseksi. Sovittelun tulee sallia tunteiden käsittely, moraalinen pohdinta ja arvokeskustelut. Keskustelut perustuvat vastuuseen omista tunteista ja käyttäytymisestä. Prosessin aikana opitaan pois olettamuksista ja tulkinnoista.

Miten työyhteisösovittelu etenee?

Aloitteen ongelman selvittämiseksi voi tehdä työpaikalla kuka tahansa: esimerkiksi konfliktin osapuoli, sitä sivusta seuraava kollega, esimies, johdon edustaja, luottamushenkilö, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu, työterveyshoitaja tai -lääkäri tai henkilöstöpäällikkö.

Sovitteluprosessi alkaa kaikille osallisille yhteisellä infolla. Myös johdon edustaja on mukana koko prosessin ajan. Kaikille varataan henkilökohtainen luottamuksellinen keskustelu sovittelijan kanssa, jonka jälkeen tavataan varsinaisessa sovittelupäivässä kaikkien kesken.

Sovittelupäivänä yhteisen ymmärryksen lisääntymisen kautta tehdään sovinto/sopimus, jonka jokainen osallinen allekirjoittaa. Prosessiin kuuluu luonnollisesti seuranta, vaikka on erityisen tärkeää sopia siitä, kuinka työpaikan arjessa sopimuksen toteutumista seurataan.

Miksi kannattaa valita sovittelu?

 • Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas prosessi
 • Taloudellinen hyöty on ilmeinen; ihmisten energia vapautuu olennaiseen
 • Terveydelliset ja voimaannuttavat edut
 • Auttaa luomaan konflikteja ehkäisevää toimintakulttuuria
 • Sitoutuminen yhteisiin haasteisiin lisääntyy

Millaisia asioita on mm. soviteltu?

 • Kiusaamiset
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö: esim. suosiminen, uhkailu, epäasiallinen kommunikaatio
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Piilojohtaminen ja/tai johtajuuden menetyksen aiheuttamat tilanteet

EI OLE OLEMASSA ONGELMAA, JOSTA PUHUMATTA JÄTTÄMINEN AUTTAISI SEN RATKAISEMISESSA!

Muut palvelumme

Yksilötyönohjaus

Toteutetaan työnohjaajan ja ohjattavan kahden keskisenä tapaamisena ja se perustuu keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, dialogiin. Siinä pohditaan ja etsitään toimintamalleja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja tuetaan hänen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai vaikka yksinyrittäjiä.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka kuitenkin muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimiehet voivat olla mukana yhteisötyönohjauksessa tasavertaisina. Näin voidaan yhdessä päättää esille tulevista kehitysehdotuksista tai –tavoitteista.

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai esimiesten ryhmäohjauksena. Esimiehet ovat etenkin tämän päivän muutospaineessa usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Kriisi- ja konfliktityönohjaus

Joskus työpaikalla syntyy erimielisyyksiä, ristiriitoja. Ne voivat syntyä väärinkäsityksistä tai olettamuksista. Kuitenkin ne voivat johtaa syvempiin konflikteihin. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä.

Uutta! Liito-tunti

Liito-tunti tarkoittaa liikunnallista työnohjausta. Se on Vireyspolun uusi työnohjausmuoto.
Liito-tunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen työnohjaus joko ryhmälle tai yksilöllisesti. Siinä työnohjaus toteutetaan tunnin aikana kävelylenkin sekä oheisharjoitteiden ohessa.