Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Kokemuksellinen oppiminen, näkökulmien ja vaihtoehtojen laajeneminen, uuden oivaltaminen ja tavoitteellisuus ovat keskeisiä työnohjauksessa.

Työnohjaus on ehdottoman luottamuksellista ja se tapahtuu koulutetun ja ulkopuolisen työnohjaajan avulla.

Mitä hyötyä työnohjauksesta?

  • Työnohjaus antaa mahdollisuuden pysähtyä pohtimaan omaa työtä, sen lähtökohtia, perustehtävää, tavoitteita ja seurauksia reflektiivisesti.
  • Edistää työyhteisön vuorovaikutussuhteita ja auttaa luomaan rakentavampaa työilmapiiriä
  • Auttaa työssäjaksamisessa avoimen kokemusten jakamisen voimaannuttavan vaikutuksen kautta
  • Mahdollisuus löytää uusia näkökulmia ja ajattelutapoja työhön sekä vaihtoehtoja oman toiminnan muutokseen arjessa
  • Työnohjaus toimii työkaluna esim. ristiriitatilanteissa, työyhteisön muutospaineissa, tiimityön kehittämisessä ja esimiestyön haasteissa.
  • Työnohjaus voi olla myös kiireen keskellä työntekijöiden yhteinen ns työpaineiden purkukanava
  • Työnohjaus auttaa löytämään ja sanoittamaan työssä esiintyviä, usein piiloon jääviä tunteita
  • Työntekijöiden asenteen, ajattelun ja toiminnan kautta tehokkuus ja yhteistyö paranee – siksi myös taloudellinen hyöty

Vireyspolun työnohjaus käytännössä

Työnohjausprosessi alkaa ilmaisella tutustumiskäynnillä tilaajan työpaikalle. Ihannetilanne on, että työnohjaaja saa tavata mahdollisia ohjattavia käynnillä. Tilaajan kanssa keskustellaan työnohjauksen tarpeesta ja -tavoitteista alustavasti.

Koko prosessi on tutustumiskäynnistä alkaen luottamuksellinen ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tehdään kirjallinen työnohjaussopimus, jossa määritellään kaikki käytännön asiat, esim. työnohjauksen kesto, -tiheys, laskutus jne.

Työnohjaus aloitetaan sovitusti. Jokaisella ohjattavalla on oikeus itse päättää, mitä ja miten haluaa kertoa asioista työnohjauksessa. Jokainen on itse vastuussa siitä, mitä puhuu. Ryhmätyönohjauksissa ryhmän turvallisuus muodostuu hiljalleen ja vaatii pidemmän työnohjauksen tavoitteisiin pääsemiseen.

Työnohjauksessa asetetaan yhdessä ohjattavien kanssa tavoitteet – mutta työnohjausprosessin alussa luodaan salliva, avoin keskustelutila.

Työnohjaussopimuksessa voidaan sopia 3-5 ohjauskerran jälkeen tilaajan kanssa se, halutaanko työnohjausta jatkaa.

Ohjaaja voi antaa työnohjauksen jälkeen tilaajalle tarvittaessa palautteen, mitä aihepiirejä työnohjauksessa on käsitelty. Koska työnohjaus on luottamuksellista, ei ohjausten sisältöjä tai ohjattavien oppimisprosesseja voida käsitellä ryhmän tai yksilöohjauksen ulkopuolella.

Yksilötyönohjaus

Toteutetaan työnohjaajan ja ohjattavan kahden keskisenä tapaamisena ja se perustuu keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseen, dialogiin. Siinä pohditaan ja etsitään toimintamalleja ohjattavan omaan työhön liittyviin haasteisiin ja ongelmiin ja tuetaan hänen ammatti-identiteetin kehittymistä.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmä voi muodostua työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmän jäsenet voivat olla myös eri työpaikoista, saman ammatin tai toimialan edustajia tai vaikka yksinyrittäjiä.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai osa työyhteisöstä, joka kuitenkin muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimiehet voivat olla mukana yhteisötyönohjauksessa tasavertaisina. Näin voidaan yhdessä päättää esille tulevista kehitysehdotuksista tai –tavoitteista.

Esimiestyönohjaus

Esimiestyönohjaus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai esimiesten ryhmäohjauksena. Esimiehet ovat etenkin tämän päivän muutospaineessa usein henkisesti kuormittavassa asemassa. Heihin kohdistuu usein epärealistisia odotuksia, toiveita tai pelkoja, jotka liitetään heidän asemaansa työyhteisössä.

Kriisi- ja konfliktityönohjaus

Joskus työpaikalla syntyy erimielisyyksiä, ristiriitoja. Ne voivat syntyä väärinkäsityksistä tai olettamuksista. Kuitenkin ne voivat johtaa syvempiin konflikteihin. Ihmisten käyttäytymistä on usein vaikea ymmärtää, koska sen taustalla voi olla monimutkaisia syy-yhteyksiä.

Uutta! Liito-tunti

Liito-tunti tarkoittaa liikunnallista työnohjausta. Se on Vireyspolun uusi työnohjausmuoto.
Liito-tunti on nimensä mukaisesti tunnin mittainen työnohjaus joko ryhmälle tai yksilöllisesti. Siinä työnohjaus toteutetaan tunnin aikana kävelylenkin sekä oheisharjoitteiden ohessa.